Verksamhetspolicy

Kvalitetspolicy

Breson i Tuna AB är ett familjeföretag som startades 1983. Är beläget nordost om Uppsala och har Uppland som verksamhetsområde. Vi levererar kostnadseffektiva underhåll- service- reparation- och tillverkningstjänster till industri, maskinentreprenörer och åkerier. Ledning och medarbetare är ansvarstagande, engagerade, väl kompetenta och har samhörighetskänsla inom sina respektive verksamhetsområden.

Våra lokaler är rymliga och väl utrustade för alla förekommande uppdrag. Organisation och infrastruktur anpassas så att alla medarbetare kan arbeta effektivt, miljövänligt, säkert och fritt från konfliktsituationer. Familjekänslan speglas i företaget genom en platt organisation med korta beslutsvägar och högt i tak.

Företagets stora engagemang, flexibilitet, mångsidighet och höga kompetens skapar den trygghet vi vill att våra kunder ska känna med oss och återkommande välja oss som leverantör och samarbetspartner.

Grundläggande för ledningen av- och uppbyggnaden av ledningssystemet för hela verksamheten är våra kärnvärden. Långsiktighet, Engagemang & Kompetens och Familjärt.

 

Därför ska vi:

 • Sträva efter att alla kunder ska vara återkommande och nöjda i syfte att skapa långsiktighet för alla led i organisationen.
 • Arbeta fortlöpande med kompetenshöjning och integrera personalen i vårt kvalitetsarbete.
 • Ha utmanande och ambitiösa mål avseende våra kunders nöjdhet och kvalitén i våra leveranser. Följa upp vår prestation och ständigt förbättra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.
 • Fortlöpande sträva efter att öka servicenivån gentemot befintliga kunder. Med vår unika kompetens Förebyggande underhåll som innebär vibrationsmätning, lagerdiagnostik, uppriktning av elmotorer och balansering av fläkthjul kan vi öka tjänsteutbudet och rikta oss mot nya kundsegment.
 • Arbeta periodiskt, vid behov eller förändringar med identifiering av risker, risklogg, riskanalyser, handlingsplaner och uppföljningar med erfarenhetsåterkoppling för att ständigt förbättra ledningssystemet och dess processer.

 

Kvalitetsledningssystemet baseras på SS-EN ISO 9001:2015, gällande lagstiftning, tillämpliga och bindande krav. Integreras i verksamhetsledningssystemet.

 

Företagets kvalitetspolicy och strategiska arbete är uttalad och kommunicerad av företagets ledning. Policyn ska vara grundläggande för allt kvalitetsarbete inom företaget. Intressenternas krav och önskemål tillfredsställs genom att vi ser till att medarbetarnas engagemang, kompetens och förutsättningar överensstämmer med de uppdrag vi har.

 

Miljöpolicy

Breson i Tuna AB levererar underhåll- service- reparation- och tillverkningstjänster till industri, maskinentreprenörer och åkerier. Följande aktiviteter är miljöaspekter som identifierats i miljöutredningen som viktiga att uttala som miljömål, beakta och utveckla med handlingsplaner ur miljösynpunkt:

 • Förbrukning av kontorspapper.
 • Elförbrukning.
 • Co2 utsläpp tjänsteresor och entreprenadmaskiner.
 • Avfall från produktionen.

Vi har ett grundläggande uttalat mål att ta ansvaret för att verka mot en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöarbete genom åtgärder som bidrar till att minska vår totala miljöbelastning och förebygga förorening.

Grunden för miljöarbetet ska vara gällande miljölagstiftning samt krav och önskemål från intressenter.

 

Därför ska vi:

 • Öka digitaliseringen av dokument.
 • Arbeta aktivt med minimering av energiförbrukning.
 • Ha kontinuerliga genomgångar av vår fordonspark och genomföra kartläggning av drivmedelsförbrukning och Co2 utsläpp. Med avsikten att minska utsläpp av föroreningar och minimera drivmedelsförbrukningen.
 • Ha avfallsminimering och ökad materialåtervinning som självklarheter i såväl produktion, underhållsuppdrag och på kontor.
 • Arbeta fortlöpande med kompetenshöjning och integrera personalen i vårt miljöarbete.
 • Arbeta periodiskt, vid behov eller förändringar med miljökartläggning, betydande miljöaspekter, miljömål, betydande miljömål, handlingsplaner, uppföljning och erfarenhetsåterkoppling för att ständigt förbättra ledningssystemet och dess processer.
 • Ha beredskap att hantera de nödlägen som kan uppstå.
 • Informera påverkarna och leverantörerna av de betydande miljöaspekterna om förbrukade mängder, miljöpåverkan och vilka alternativ det finns för att höja medvetenheten om miljöaspekten.

 

Miljöledningssystemet baseras på SS-EN 14001:2015, gällande lagstiftning, normer, principer, tillämpliga och bindande krav. Integreras i verksamhetsledningssystemet.

 

Företagets miljöpolicy och strategiska arbete är uttalad och kommunicerad av företagets ledning. Policyn ska vara grundläggande för allt miljöarbete inom företaget. Intressenternas krav och önskemål tillfredsställs genom att vi ser till att medarbetarnas engagemang, kompetens, medvetenhet och förutsättningar överensstämmer med de uppdrag vi har.

 

 

Arbetsmiljöpolicy

Ledning och medarbetare är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till lagar, föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i verksamheten ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön på våra arbetsplatser ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

Chefer och arbetsledare har kompetens och ansvaret för arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, och närmaste chef ska informeras när kompetensen och befogenheterna inte räcker.

Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.

 

Vi ska verka för en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv genom att:

 • Identifiera, analysera, åtgärda och minimera arbetsmiljörisker direkt i produktionen.
 • Genomföra skyddsronder periodiskt, systematiskt analysera, åtgärda och följa upp resultatet.
 • Genomföra medarbetarsamtal årligen, upprätta och följa upp utvecklingsplan.
 • Tillsammans sträva efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
 • Arbeta fortlöpande med kompetenshöjning och integrera personalen i vårt arbetsmiljöarbete.
 • Ha beredskap att hantera de krissituationer som kan uppstå.
 • Arbeta periodiskt, vid behov eller förändringar med arbetsmiljökartläggning, betydande arbetsmiljöaspekter, arbetsmiljömål, betydande arbetsmiljömål, handlingsplaner, uppföljning och erfarenhetsåterkoppling för att ständigt förbättra ledningssystemet och dess processer.

 

Arbetsmiljöledningssystemet baseras OHSAS 18001:2007, gällande lagstiftning, föreskrifter, tillämpliga och bindande krav. Integreras i verksamhetsledningssystemet.

 

Företagets arbetsmiljöpolicy och strategiska arbete är uttalad och kommunicerad av företagets ledning, Policyn ska vara grundläggande för allt arbetsmiljöarbete inom företaget. Intressenternas krav och önskemål tillfredsställs genom att vi ser till att medarbetarnas kompetens, medvetenhet och förutsättningar överensstämmer med de uppdrag vi har.